دل نوشته های من

 
خـــدا مشتی خاك برگرفــت.ميخواست ليلی را بسازد.
 
از خـــود در او دميد و ليلی پيش از آنكه باخبر شود،عــــاشــــق شد.
 
ساليانی است كه ليلی عشق می ورزد. ليلی بايد عاشق باشد.
 
زيرا خدا در او دميده است و هركه خدا در او بدمد،عاشق تر می شود.
 
ليلی نام تـــــــــــمام دختــــران زميــــن است؛

 
نام ديــــگر انــــــــــســـان...!
 
 
 
نوشته شده در دوشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۱ساعت 20:47 توسط سحر| |

Design By : Mihantheme